Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Aktuality >> Nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

27.9.2016

Pro žadatele, kteří chystají či mají projekty zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu byly v polovině srpna vypsány 2 nové výzvy.

Dvě nové výzvy se týkají specifických cílů 4.3 (Posílit přirozené funkce krajiny) a 4.4 (zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Až do 17. 10. 2016 lze tedy podávat žádosti zaměřené na:

SC 4.3

 1. zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem infrastruktury (např. tvorba či zlepšní účinnosti rybích přechodů, odstranění migračních překážek na vodních tocích, opatření na zprůchodnění migračních bariér na tahových cestách obojživelníků aj.)
 2. vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (např. zakládání či zlepšení stavu biokoridorů a biocenter ÚSES; realizace liniových a skupinových výsadeb – stromořadí, remízy, aleje, sady; vytváření a obnova vodních prvků – tůní, mokřadů, malých vodních nádrží bez chovu ryb)
 3. revitalizace a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv (např. vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků, obnova tůní a mokřadů v nivě, obnova říčních ramen, pomístní zásahy umožňující renaturaci toku, rekonstrukce břehových porostů)
 4. zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (např. výsadby, dosadby a podsadby MZD nad rámec min. podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.)
 5. přírodě blízká opatření vedoucí ke zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní vodní
 6. i větrnou ochranu (např. zakládání mezí a remízů či větrolamů, budování průlehů, hrázek, aj.)

SC 4.4

 1. zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně včetně vodních prvků (např. parky, sady, zahrady, aleje, lesoparky, remízy, tůně/jezírka, mokřady, aj.)

Zároveň v pátek 30. září začíná příjem žádostí do dalších dvou Specifických cílů 4.1 (Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000) a 4.2 (Posílit biodiverzitu).

Až do 30. 11. 2016 lze podávat žádosti zameřené na:

SC 4.1

 1. zajištění péče o CHKO, NPR a NPP včetně jejich ochranného pásma a lokality soustavy Natura 2000 (např. péč o bezlesí, lesní společenstva, vodní prvky a mokřadní biotopy, dřeviny mimo les, podpora biodiverzity a likvidace invazních druhů, péče o útvary neživé přírody, aj.)

SC 4.2

 1. péče o vzácné druhy a jejich biotopy ve volné krajině i urbanizovaném prostředí
 2. péče o cenná stanoviště a jejich obnova či tvorba (např. rašeliniště, stepní biotopy, ..)
 3. prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (např. sečení, výřez, odlov či odchyt, aplikace biocidů apod. včetně mapování a monitoringu úspěšnosti zásahu, obnova stanovišť po eradikaci nezbytná pro zamezení znovuosídlení invazními druhy, osvěta,..)
 4. předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech,…)

Všechny potřebné dokumenty a více informací naleznete na stránce www.opzp.cz.

Pro záměry realizované na území CHKO Beskydy či obcí pod ORP Rožnov pod Radhoštěm a Frenštát pod Radhoštěm můžete využít možnosti konzultace na našem pracovišti.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Běčáková

e-mail: michaela.becakova@nature.cz, tel.: 571 654 293, mob.: 606 699 383

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt