Geologia

Cały obszar chroniony Beskydy jest częścią pasma fliszowego Karpat Zachodnich, które zaliczane są do strukturowo geologicznie młodych pasm gór, powstałych pod koniec drugorzędu a w trzeciorzędzie z ukształtowaniem morza, nazwanego Tethys.

Ze względu na strukturę i rzeźbę tektoniczną chodzi o pasmo, które odznacza się wielokrotną rytmiczną wymianą mułowców, silstone, piaskowców i zlepieńców. Warstwy są bardzo zmienne (od kilku cm aż do kilkuset dziesiątek metrów).

Rzeźba tektoniczna fliszu karpatskiego jest wynikiem górotwórczych ruchów drugiej fazy fałdowania alpejskiego. Pofałdowane masy osadów fliszowych wytworzyły wielkie płaszcze, które zostały nasunięte na siebie, przeważnie w kierunku północnym. Po ukończeniu rzeźby płaszczowej uwydatniały się przede wszystkim ruchy wzdłuż przełomu. Ruchy nasuwowe (wznoszące) mają miejsce też w czwartorzędzie.

Najstarszym płaszczem jest płaszcz podśląski, który jednak na terenie chronionego obszaru przyrodniczego Beskydy nie występuje. Przez niego przemieścił się silniejszy płaszcz śląski a obydwa zostały naruszone najmłodszym płaszczem mangurskim. Masy skalne dwóch ostatnich wymienionych płaszczy rzeźbią cały przyrodniczy obszar chroniony Beskydy. Płaszcz śląski jest złożony z kilku częściowych jednostek. Największą masą jest jednostka godulska. Składa się ona przeważnie z bardzo odpornych warstw a jej rozszerzenie odpowiada paśmie najwyższego masywu górskiego Morawsko-śląskich Beskid. We wschodniej części od tego bloku oddzieliły się masy częściowego płaszcza cieszyńskiego.

Kolejność warstw rozwoju godulskiego tworzą trzy następujące monokliny rozpoczynając od najstarszych: cieszyńskie, těšínsko - hradišťskie, veřovickie, lhoteckie, godulskie, istebańskie i anamorfoza warstw menilitowych. Z wymienionych najbardziej wnikają powierzchnią, warstwami i powiązaniem z ukształtowaniem terenu przede wszystkim warstwy godulskie a następnie istebańskie. Charakterystyczne zielonkawe glaukonitickie, bardzo odporne piaskowce warstw godulskich (kamieniołomy w Řece lub w Trojanovicích) mają grubość aż 2000 metrów. Jest nimi rzeźbiony główny masyw Beskid ze wszystkimi najwyższymi szczytami. Spadziste czoło niniejszych warstw tworzą okazałe północne zbocza, ostrze się

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt