Rolnictwo

W rozwoju rolniczej krainy i sposobów jej zagospodarowywania w ramach CHKO Beskydy można wymienić pewne podstawowe etapy:

1. Początek rolnictwa w obszarze podgórskim - od XIII i XIV wiek.

2. Początek i rozwój pasterskiej hodowli owiec w górskiej części Beskidów – XVII i XVIII wiek.

3. Ponowne zalesianie szałasowych pastwisk i łąk górskich od końca XVIII wiek.

4. Socjalizacja i uspółdzielczenie rolnictwa – w latach 1949 - 1989

5. Przekształcenie przedsiębiorstw rolniczych – od 1990 roku do dziś

W obecnym czasie nastąpiło co prawda złagodzenie intensywności produkcji rolnej, co można ocenić z perspektywy rewitalizacji krainy rolnej jako korzystne, na drugiej stronie jednak następuje pozostawienie gruntów uprawnych odłogiem, do degradacji piętra zielnego a w wyższym położeniu Beskid przede wszystkim w górskiej części Valašska do dalszego etapu zalesiania łąk i pastwisk.

Charakterystyka obecnych warunków produkcyjnych i ekonomicznych w produkcji rolnej

Przeważająca część terenu CHKO Beskydy znajduje się w obszarze produkcyjnym roślin pastewnych. Z tego wynika też jednoznaczna orientacja na produkty roślinne i zwierzęce.

W obecnym czasie na terenie CHKO Beskydy gospodarują z punktu widzenia struktury przedsiębiorstw rolnych, spółdzielnie rolne, spółdzielnie handlu rolnego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowani prywatni rolnicy.

W obecnym czasie występuje zdecydowana przewaga prywatnych rolników we vsetinskiej części CHKO z powierzchnią gruntów 1 - 10 ha, we frýdecko-místeckiej części przeważają rolnicy z powierzchnią gruntów do 1 ha. Powierzchnie gruntów 10 - 50 ha lub większe są zagospodarowywane przez prywatnych rolników są na terenie całego CHKO jedynie wyjątkowo.

W ostatnich latach w związku z dotacyjną polityką rolną odnotowano silny wzrost transferu gruntów uprawnych na kulturę łąk i pastwisk ze strony właścicieli gruntów. Ograniczenie intensywności rolnictwa przyniosło ubytek gruntów uprawnych w obszarze górskim i podgórskim. W związku z dotacjami nastąpiło również podniesienie transferu z kultur innych powierzchni na pastwiska ewentualnie łąki. To doprowadzanie gleby w stan spoczynku jest związane z udzielaniem dotacji rolnych na utrzymywanie gruntów.

Dla niedostępnych i mało rentownych gruntów w kulturze łąka i pastwisko stale stopniuje się nacisk na ich zalesianie (w nawiązaniu na dotacje na zalesianie i brak zainteresowania właścicieli gruntów pracą w rolnictwie). Ogólnie obecną sytuację w rolnictwie CHKO można ocenić - mimo niektórych pozytywnych momentów dotyczących przede wszystkim zmniejszenia intensywności – jako niewesołą, przede wszystkim w górskiej części CHKO z tradycyjną gospodarką pasterską.

Obecne rodzaje produkcji rolnej w CHKO (ha, szt.)

Hodowla owiec

Ta dla beskidzkiego obszaru tradycyjna hodowla zorientowana w ostatnich dziesięcioleciach przede wszystkim na produkcję mięsa i wełny odnotowała po1990 roku wprost likwidacyjny spadek. Ujemny skutek na hodowlę owiec wywarła przede wszystkim wielokrotnie niższa cena skupu mięsa, brak zainteresowania skupem wełny lokalnych plemion i zmiana polityki dotacyjnej.

Obecnie stany znajdują się na około 30 % stanu z lat poprzednich. Ilość owiec hodowanych w CHKO Beskydy waha się w granicach 8 - 9 tyś. szt.

Po dziesięciu latach nieustannego spadku w pogłowiu owiec zaobserwowano w ostatnich trzech latach wreszcie tendencję wzrostową, dzięki nowej polityce dotacyjnej Ministerstwa Rolnictwa. Ze względu na tradycje hodowli owiec w tych warunkach, do idealnego utrzymania terenów łąk i pastwisk położnych na zboczach i rozdrobnionych i zachowania charakteru krainy oraz rekreacyjnej atrakcyjności obszaru Zarząd CHKO stara się w maksymalny sposób wspierać hodowlę i wypas owiec (współpraca na podręczniku metodycznym dla hodowców, metodyka ochrony stad przed wielkimi drapieżnikami, maksymalne wykorzystanie owcy w utrzymaniu cennych łąk i pastwisk itd.)

 
Produkcja roślinna

Na obszarach równinnych i w dolinach rzecznych niw na Vsetínsku miejscowo jest uprawiana kiszonkowa kukurydza lub zboża, na terenach pofałdowanych o wyższym nachyleniu wzrósł udział mieszanek koniczynowo-trawiastych. Orientacji na hodowlę bydła odpowiada rozległość łąk i pastwisk. Ziemniaki są uprawiane na stosunkowo małej powierzchni w peryferyjnych cieplejszych obszarach i głównie w „gospodarstwach przyzagrodowych“. Ustąpiły wcześniej decydujące ziemiopłody dla tego obszaru – uprawa traw na nasiona – i tradycyjne ziemiopłody jak gryka i len.

Na niżej położonych, glebowo i klimatycznie lepszych obszarach Frýdecko-Místecka są uprawiane przede wszystkim zboża, na mniejszych powierzchniach też rośliny oleiste (ozimy rzepak) i ziemniaki, w wyżej położonych gorszych dla produkcji obszarach, gdzie jest skoncentrowany główny udział powierzchni, są to przede wszystkim rośliny pastewne – mniejsze powierzchnie koniczynowo-trawiaste a przede wszystkim łąki i pastwiska.

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt