Ochrona przyrody

W przyrodniczym obszarze chronionym Beskydy (i w innych CHKO) przyroda jest chroniona na wielu poziomach. Teren CHKO Beskydy jest według wartości przyrodniczych podzielony stopniowo na cztery strefy. Dalej był tu dekretowany cały szereg specjalnych obszarów chronionych o małej powierzchni, ale także są chronione poszczególne gatunki roślin i zwierząt.

Strefy CHKO Beskydy

Strefy były koncypowane w taki sposób, aby ich rozmiar nie przekraczał 20 ha, jedynie w wyjątkowych przypadkach na nielasowych 1 i 4 strefach nie można było dotrzymać tego warunku.

l strefa

Praktyczne określenie

Bliskie przyrodzie lub mało zmienione przez człowieka ekosystemy z docelową miarą samodzielnych kierowanych funkcji i stabilizacją ekologiczną, utrzymywanie w pożądanym stanie przez odpowiedni management lub pozostawione własnemu rozwojowi. Chodzi przede wszystkim o obszary chronione i ich proponowanie, ponadregionalne biocentra czy ich części i najbardziej wartościowe regionalne biocentra.

Sposoby wykorzystywania

Ograniczenie ingerencji człowieka do minimum, zarządzający management, docelowa gospodarka, wszystkie czynności orientowane na odnowę samodzielnego funkcjonowania. Wykluczenie nowej zabudowy, wysypisk śmieci, wydobycia minerałów, minimalna ingerencja do warunków wodnych, regulacja najbardziej oszczędnego rekreacyjnego wykorzystania, nie pobytowego.

2 strefa

Praktyczne określenie

Przede wszystkim mało zmodyfikowane porosty leśne, docelowe ekstensywne półnaturalne łąki i pastwiska, regionalne biocentra, powierzchnie wodne z wysoką gatunkową rozmaitością, teren spadzisty, zróżnicowany, zlewiska, obszary z występowaniem specjalnie chronionych gatunków organizmów. Rozproszona zabudowa z zachowanymi elementami pierwotnej architektury i otaczająca kraina z małą strukturą produkcyjną.

Sposoby wykorzystywania

W leśnym zastosowanie sposobu gospodarki z poszyciem na małych obszarach, maksymalne wykorzystanie naturalnej rekultywacji. Tradycyjne zagospodarowanie porostów trawowych w celu utrzymania bogactwa gatunkowego, zachowanie zlewisk z położeniem nacisku na renaturalizację biegów, zachowanie odpowiedniej struktury porostów czy soliterów roślin drzewiastych poza lasem. Ograniczenie czynników intensyfikacyjnych gospodarki.

Utrzymanie powierzchniowej reprezentacji kultur i charakter odpowiednio wkomponowanej zabudowy jako ważnego elementu dotwarzającego charakter krainy, nierozwijalnie dalszej urbanizacji, umieszczanie nowych budynków ograniczyć jedynie do niezbędnej zabudowy związanej z gospodarką rolną, dbanie o ich architektoniczne ukształtowanie.

3 strefa

Praktyczne określenie

Ekosystemy zmienione przez człowieka gospodarczo wykorzystywane w bieżący sposób, gospodarcze monokultury leśne, zróżnicowane grunty rolne, intensywne łąki i pastwiska z rozproszonymi terenami zielonymi i zabudową, mniejsze miejscowości lub ich części bez tendencji rozwojowych, działalność rekreacyjna. Łączy obszar w CHKO w obszar całkowity o specyficznym charakterze.

Sposoby wykorzystywania

Bieżące zagospodarowywanie lasów i minimalizacja udziałów wtórnych roślin drzewiastych, bieżące zagospodarowywanie łąk i pastwisk starając się wdrożyć gospodarowanie ekologiczne, dbać o podniesienie różnorodności ekosystemów. Utrzymywanie i odnawianie zabudowy przy odpowiednim objętościowym i architektonicznym rozwiązaniu skupiska zabudów i poszczególnych budynków. Rozmieszczenie nowych budynków zgodnie z planami zagospodarowania terenowego tak, aby nie dochodziło do urbanizacji środowiska krainy, konsekwentnie chronić i dotwarzać charakter krainy.

4 strefa

Charakterystyka i praktyczne określenie

Silnie zmienione przez człowieka ekosystemy, kontynualna zabudowa terenowa, intensywnie zagospodarowywane wielkie przestrzenie gruntów rolnych itp.

Sposoby wykorzystywania

Gospodarka leśna i na gruntach rolnych bez specjalnych ograniczeń. W miejscowościach i na parcelach przeznaczonych do ich rozwoju umieszczać architektonicznie dobrej jakości zabudowę niezagrażająca środowisku. Obszary włączyć do programów odnowy wiosek, realizować odnowę minimalnego lokalnego systemu stabilizacji ekologicznej.

 

Zarząd PK Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt