Charakteristika oblasti

Beskydy - krajina horských hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček, rozlehlých lesů, rozkvetlých strání a starobylých dřevěnic.Krajina,  která u nás nemá obdoby, neboť zde končí a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na našem území karpatský horský oblouk – zelená páteř střední Evropy.

Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité porosty 
s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde najdeme druhově pestrá  
a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Unikátní jsou povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Mimořádná je i estetická hodnota a pestrost krajiny vzniklé historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zdůrazňuje 58 maloplošných chráněných území ( z toho 7 v kategorii národní přírodní rezervace), vyhlášení dvou ptačích oblastí (PO Beskydy a PO Horní Vsacko) a územní překrytí CHKO se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou.

Původní a dochované prostředí území CHKO Beskydy  je v současnosti ovlivňováno mnoha faktory, z nichž některé lze označit jako zásadní. K nim se řadí zejména: lesnictví, zemědělství, turistika a cestovní ruch, výstavba a urbanizace území 
a myslivost.

Tyto faktory se v území CHKO vzájemně prostorově prolínají, a proto mají i různý efekt. K výše uvedeným základním faktorům se řadí i další vlivy, které se v území CHKO projevovaly buď v minulosti a nyní jsou méně významné (imisní zatížení porostů), 
anebo se omezují pouze na jednotlivé dílčí lokality (sportovní areály, povodně) či se významně projevují pouze v určitých časových obdobích (např. liniové stavby jako bariéra migrace živočichů).

Orientační mapa oblasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt