Půdní poměry

Převládajícím půdním typem na okrese Vsetín jsou střední až typické podzoly, vytvořené převážně na flyšových horninách (svrchní hieroglyfický pískovec, magurský pískovec a jemnozrnný kvarcitický pískovec). Do této oblasti středních až výrazných podzolů patří katastry obcí: Střelná, Horní Lideč, Lidečko, Pulčín, Francova Lhota, Valašská Senice, Zděchov, Lužná, Valašská Polanka, Leskovec,
Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké a Malé Karlovice, Ústí, Janová, Vsetín, Růžďka, Bystřička, Malá Bystřice, Valašská Bystřice, Hutisko-Solanec, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm, Velká Lhota a převážnou část katastru Střítež, Vidče, Zubří a Zašová.

Druhý typ půd – aluviální půdy se vyskytují většinou v malých plošných lokalitách podél vodních toků – Vsetín, Ústí, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Velké Karlovice, Zašová. Rovněž v okrese Frýdek-Místek jsou nejrozšířenější skupinou půd půdy podzolované,
mramorované, oglejené a silně kyselé hnědé půdy. Skupina silně kyselých hnědých a rezivých půd mírné a chladné oblasti se vyznačuje nízkým stupněm humifikace a mineralizace, vysokým obsahem org. látek, vyluhováním vápníku se současným uvolňováním oxidů Al a Fe.

Ve svazích na pevné hornině se vytvořila skupina mělkých půd, které lze řadit rovněž k hnědým půdám kyselým s mělkým půdním profilem a výraznou skeletovitostí. Mramorované, oglejené půdy se vyznačují dočasným zamokřením se zelenošedým mramorováním půdní spodiny, nedostatkem vzduchu v ornici s pH kyselým až slabě kyselým. Převážná část okresu Vsetín je tvořena těžkými půdami. Zejména v jižní a jihovýchodní části, v katastrech obcí Horní Lideč, Střelná, Lidečko, Francova Lhota, Pulčín, Valašská Senice, Lužná, Valašská Polanka, Leskovec, Vsetín, Ústí, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Malé a Velké Karlovice, Vigantice nacházíme těžké půdy s malými ostrůvky půd jiného mechanického složení. Převážnou část zemědělské půdy tvoří těžké půdy v katastrech obcí Zašová, Vidče, Vigantice a Horní Bečva.

Střední, hlinité půdy jsou zastoupeny větší měrou v katastrech obcí Zděchov, Bystřička, Malá Bystřice, Střítež, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří.

Lehké, písčité půdy nacházíme ve větších celcích v katastrech obcí Huslenky, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, 
Malá Bystřice, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední a Horní Bečva.

Převážná část aluviálních náplavů má po stránce zrnitostního složení charakter lehkých půd. Pouze v katastrech obcí Hovězí, Halenkov, Velké Karlovice, Janová, Ústí a Vsetín jsou aluviální půdy tvořeny nánosy střední zrnitosti.

Území okresu Nový Jičín zasahující CHKO Beskydy katastry obcí Trojanovice, Bordovice, Veřovice a okrajově Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Lichnov a Frenštát p. R. je pokryto převážně těžšími jílovitohlinitými půdami.

Rovněž rozhodující část území okresu Frýdek-Místek je překryto těžkými až středně těžkými jílovitohlinitými půdami, 
které ve vyšších polohách místy přecházejí ve střední až lehčí půdy písčitohlinitého typu. Rovněž většina aluviálních půd patří k druhově lehkým půdám.

Převážná část půd bez rozdílu zrnitostního složení jsou, zejména ve vyšších polohách, půdami mělkými až středně hlubokými. Pouze dolní části svahů s výrazným deluviálním splachem jsou tvořeny půdami hlubokými. Téměř na všech půdách se projevuje štěrkovitost , někdy až kamenitost a balvanitost, která je obzvláště výrazná v oblasti aluviálních půd. Jedná se o půdy středně až silně kyselé bez obsahu volného uhličitanu vápenatého a s nízkým obsahem humusu.

Okrajové části CHKO jsou v rovině či v mírně zvlněném terénu do 7o sklonitosti, většina zemědělské půdy ve výrazném 
až příkrém svahu nad 12O sklonitosti. Svažitost je určujícím faktorem pro využití zemědělské půdy s velmi nízkou intenzitou rostlinné výroby.

Celé území mimo údolních poloh trpí silnou plošnou a rýhovou erozí, která na mnohých místech strhává celou kulturní vrstvu půdy a obnažuje horninový detrit. Rýhová eroze silně omezuje využití mechanizačních prostředků a vede v mnoha případech 
k vytvoření strží a erozních výmolů.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt