Vodopis

Říční síť a její utváření je dalším charakteristickým prvkem tohoto území. Zdejší typ divočících štěrkonosných toků, na který jsou vázány mizející druhy rostlin a živočichů, je ojedinělý v rámci celé republiky. Celá oblast se  překrývá s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a patří mezi vydatné a kvalitní zásobárny pitné vody v ČR.

Přibližně středem území probíhá ve směru východ – západ hlavní evropské rozvodí. Toky severně od linie Veřovické vrchy - Radhošť - Čertův Mlýn - Martiňák - Bumbálka - Velký Polom - Jablůnkovský průsmyk náleží do povodí řeky Odry a tedy úmoří Baltského moře a toky jižně od uvedené linie patří do povodí Dunaje a úmoří Černého moře. Obě území jsou rozlohou přibližně stejně velká. K pravým přítokům řeky Odry patří například Jičínka, Lubina, Ostravice a Olše. Ostravice vzniká v Zadních horách soutokem Bílé 
a Černé Ostravice, jejími přítoky až po Frýdlant jsou prudké a krátké potoky. Největším přítokem Ostravice je Morávka, 
která odvodňuje oblast mezi masivem Lysé hory, hraničním hřebenem a hřebenem Ropice.  Severovýchodní svahy Moravskoslezských Beskyd odvodňuje několik větších přítoků Olše, například Lomná, Tyrka, Kopytná a Stonávka.

Jižní svahy Radhošťské hornatiny a jižněji položené hřbety Vsetínských vrchů a Javorníků patří již do úmoří Černého moře. Celá oblast je odvodňována Bečvou, která vzniká soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy již mimo oblast CHKO Beskydy. Vsetínská Bečva je delší a jejím největším přítokem je Senice. Kratší Rožnovská Bečva protéká Rožnovskou brázdou a odděluje Vsetínské vrchy od Moravskoslezských Beskyd.

Území Beskyd je relativně chudé na podzemní vody a to díky málo propustným horninám karpatského flyše, které nemají dobré podmínky pro oběh podzemních vod. Zvláštním druhem podzemních vod jsou minerální vody. V Beskydech se vyskytují lokality sirovodíkových pramenů, které jsou málo významné 
a nevyužívané. V území se nachází několik vodních nádrží. Menší, například Horní Bečva a Bystřička, sloužily původně pro zadržování vod, dnes jsou využívány jako rekreační plochy. Zdrojem pitné i užitkové vody jsou vodárenské nádrže Morávka, Šance a Stanovnice.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt