Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Aktuality >> Dvě nové rezervace v CHKO Beskydy

Dvě nové rezervace v CHKO Beskydy

Dvě nové rezervace v CHKO Beskydy

10.12.2013

Byly vyhlášeny přírodní rezervace Malý Javorník a Losový.

PR Malý Javorník (foto Pavel Popelář)Koncem letošního roku byla vyhlášena přírodní rezervace Malý Javorník v k.ú. Karolinka o výměře 27,44 ha.  Chrání rozvolněné, přírodě blízké lesní porosty ve vrcholových partiích hřebene Javorníků, který měl v minulosti podobu rozsáhlých pastvin a pastevních lesů.  Biotop tvořený  rozrůzněnými lesními porosty se světlinami a významným podílem narušených a odumřelých stromů vytváří vhodné podmínky pro řadu ohrožených a vzácných živočichů. Území je netradiční i z hlediska vlastnických poměrů, protože 79 % rozlohy  bylo vykoupeno od původních vlastníků  Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR z  finančních prostředků uvolněných Ministerstvem životního prostředí.

PR Losový (foto Milan Škrott)Ve Vsetínských vrších v katastru obce Huslenky přibylo další chráněné území – přírodní rezervace Losový. Území o rozloze 14,5 ha luk a pastvin, s ochranným pásmem o rozloze přes 21 ha, bylo vyhlášeno pro své přírodní hodnoty v kategorii přírodní rezervace.  Chrání zachovalý ekosystém poháňkových pastvin,  teplomilných trávníků a  mezofilních ovsíkových luk. Na ně jsou vázány jak četné vzácné  rostlinné druhy  z okruhu vstavačovitých, zejména nadregionálně významná populace vstavače osmahlého (Orchis ustulata subsp. aestivalis), tak živočichové, především teplomilné druhy,  jako např. významná populace modráska černoskvrnného (Maculinea arion). O zachovalosti a nadregionálním významu  tohoto území svědčí i výskyt celé řady vzácných a ustupujících druhů bezobratlých, jejichž další lokality  v rámci regionu severní Moravy nejsou mimo přírodní rezervaci Losový v současné době doloženy.

mapa

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt