Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Informujeme >> Publikace ke stažení >> Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy  (Ekotoxa, 2016)

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy  (Ekotoxa, 2016)

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy  (Ekotoxa, 2016)

Hlavním cílem studie je vytvořit pomocný odborný podklad pro činnost AOPK ČR zejména při: 
 
•   vydávání souhlasů a stanovisek podle § 12 a § 44 ZOPK, 
•   vydávání stanovisek z titulu dotčeného orgánu v procesu tvorby územně plánovací dokumentace, 
•   tvorbě plánů péče, 
•   stanovení pracovní odstupňované ochrany krajinného rázu 
•   stanovení  rámcových  podmínek  pro  zamýšlené  zásahy  do  krajinného  rázu  před  zpracováním 
projektové či jiné dokumentace záměru (podklad pro vydávání předběžných informací AOPK ČR). 
 
Studie  obsahuje  informace,  které  jsou  využitelné  v  procesu  územního  plánování,  jako  jsou  Územně 
analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území. Problematiku ochrany krajinného 
rázu řeší zejména sledované jevy č. 17 Oblast krajinného rázu a její charakteristika a č. 18 Místo krajinného 
rázu a jeho charakteristika. Studie rovněž zahrnuje informace využitelné při stanovení požadavků na plošnou 
a  prostorovou  regulaci  a  podmínky  ochrany  krajinného  rázu  pro  jednotlivé  stupně  územně  plánovací 
dokumentace  ve  smyslu  a  rozsahu  vyhlášky  500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt