Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Ochrana přírody a krajiny >> Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Beskydy bylo vyhlášeno 59 maloplošných zvláště chráněných území. Z toho je 7 národních přírodních rezervací (NPR), 28 přírodních rezervací (PR) a 24 přírodních památek (PP). Další informace, včetně map a odkazů na plány péče najdete zde:

Přehled je uveden v následující tabulce:

kategorie

název

vyhlášení

rozloha v ha

stručná charakteristika

PP

Brodská

1999

3,91

přírodní jedlobukový les

PR

Bučací potok

2004

35,08

staré bukové porosty s klenem, kaskáda vodopádů a peřejí

PP

Byčinec

1990

0,86

vlhké a rašelinné louky, podhorské pastviny

PR

Čerňavina

1999

61,32

přírodní bukový a smrko-bukový les

PR

Draplavý

2004

20,91

jedlobukový les

PR

Galovské lúky

1952

21,55

podhorské orchidejové louky

PR

Gutské peklo

2008

37,46

bukové lesy, vodopády

PR

Huštýn

1999

11,91

bučiny a suťové lesy se skalami

PP

Kladnatá - Grapy

1999

62,82

skalní výchozy, suť

PR

Klíny

1977

58,11

přírodní jedlobukový les

NPR

Kněhyně - Četův mlýn

1989

195,02

horské bučiny a smrčiny, subalpínská vysokobylinná vegetace

PP

Kněhyňská jeskyně

1990

1,00

veřejnosti nepřístupná jeskyně

PR

Kršle

2010

35,90

lesní rezervace s četnými geomorfologickými zvláštnostmi

PP

Kudlačena

1988

5,48

slatinné louky

PR

Kutaný

1969

14,93

přírodní jedlobukový les

PP

Kyčmol

1990

0,08

slatinná louka s množstvím kruštíku bahenního

PP

Lišková

1973

2,48

bukový les s výskytem řeřišnice trojlisté

PR

Losový

2013

21,00

pastviny, teplomilné trávníky a ovsíkové louky

PR

Lysá hora

2010

63,62

fragmenty původních porostů horských smrčin

PR

Makyta

2008

186,92

horské bukové lesy s přechody k suťovým lesům

PR

Malenovický kotel

2004

145,99

mozaika přirozených lesů, pramenišť, skalních výchozů a suti

PR

Malý Javorník

2013

27,44

rozvolněné, přírodě blízké lesní porosty

PR

Malý Smrk

2004

106,40

přirozené horské bučiny s klenem

PR

Mazácký Grúnik

1955

95,65

přirozený horský jedlobukový les

NPR

Mazák

1933

92,91

horský jedlobukový les

NPR

Mionší

1954

169,70

jedlobukový porost pralesovitého charakteru

PP

Motyčanka

1990

0,23

slatinné louky

PR

Noříčí

1955

37,90

přirozený bukový les

PP

Obidová

1990

7,28

slatinné a rašelinné louky

PP

Ondrášovy díry

1990

4,50

veřejnosti nepřístupné pískovcové jeskyně

PP

Pod Juráškou

1952

1,00

slatinné louky

PP

Pod Lukšincem

1975

0,09

květnatá horská louka

PP

Podgrúň

1990

2,07

slatinná louka

PR

Poledňana

1955

15,94

přírodní horská klenová bučina

PP

Poskla

1988

2,45

vlhká louka, rašeliniště a pastviny

NPR

Pulčín - Hradisko

1989

72,73

význačné skalní útvary a přirozené lesní porosty

NPR

Radhošť

1989

144,93

přirozené horské bučiny

PP

Rákosina ve Stříteži

1994

1,76

rákosina eutrofních stojatých vod

NPR

Razula

1949

23,52

jedlobukový porost pralesovitého charakteru

PR

Ropice

2010

255,30

bukové porosty, geomorfologické jevy

NPR

Salajka

1956

21,86

jedlobukový porost pralesovitého charakteru

PP

Skálí

1999

19,87

přirozený bukový les s výchozy skal

PP

Smradlavá

1999

9,28

přirozený bukový les

PR

Smrk

1996

340,88

horské bučiny a buko-smrčiny

PP

Stříbrník

1988

14,50

přirozený bukový les, prameniště a louky

PR

Studenčany

2004

53,36

přirozené horské bučiny s klenem

PR

Travný

2000

154,85

horské bučiny

PR

Travný potok

1955

18,68

horské bučiny

PR

Trojačka

1969

60,55

suťové lesy a bučiny

PP

Uherská

2003

3,26

pastvina s výskytem jalovce obecného

PR

Uplaz

2008

173,27

přírodě blízké bučiny s javorem klenem, smrkem a jedlí

PR

V Podolankách

1955

32,06

podmáčené smrčiny

PP

Vachalka

1999

8,30

přirozený jedlo bukový les s výchozy skal

PP

Velký kámen

1999

3,65

skalní výchoz, suť

PR

Velký Polom

1999

73,67

horské bučiny a smrčiny

PP

Vodopády Satiny

2006

8,76

vodopády

PP

Vysutý

2010

13,86

vodní tok s peřejemi a výrazně vyvinutým vodopádem

PR

Zimný potok

2004

3,33

jedlobukový porost pralesovitého charakteru, vodopády

PP

Zubří

1948

0,14

louka s bohatým výskytem šafránu karpatského

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt