Ptačí oblast Horní Vsacko

Rozloha: 26 978 ha

Zřízena : Nařízením vlády ČR v roce 2004

Poloha:  severní svahy Javorníků a jižní svahy Vsetínských vrchů

Ptačí oblasti jsou jedním z nástrojů, kterými se Evropská unie snaží reagovat na prokazatelný úbytek mnoha ptačích druhů. Zde Vám představujem jednu ze 41 českých a dvou beskydských ptačích oblastí - PO Horní Vsacko. Předmětem ochrany jsou zde, vedle pěti typicky lesních druhů, také dva druhy zemědělské krajiny - chřástal polní a ťuhýk obecný.

Staré, především smíšené porosty vyžaduje pro hnízdění čáp černý (v oblasti 6-8 párů)  .  Zde si v korunách staví hnízdo, kterému je pak věrný po mnoho let. S jeřábkem lesním (několik desítek párů), se můžeme setkat nejspíše ve zbytcích zakrslých pralesovitých bučin, na okrajích zarůstajících pasek a lesních světlin s dostatkem borůvek, lísek, vrb a břízy. Datlík tříprstý je oproti tomu vzácný obyvatel starých, převážně smrkových porostů, v nejvyšších hřebenových polohách. Strakapoud bělohřbetý (25-30 párů) a lejsek malý (60-80 párů) hnízdí pouze v pralesovitých porostech jedlobučin a bučin. Oba druhy potřebují lesní porosty s dostatkem odumřelých a narušených dřevin. Vzhledem k současnému stavu lesů se proto nelze divit jejich spíše ostrůvkovitému výskytu.

Správa CHKO Beskydy spolu s ornitology vymezila pro tyto druhy  tzv. „jádrová území“. Zde je kladen důraz na zachování doupných a odumřelých stromů,  vyloučení holosečí. a ponechávání určitého minimálního počtu vzrostlých stromů na ploše těžby. Jako náhrada případné hospodářské újmy, především za ponechání označených stromů na dožití, jsou vlastníkům každoročně vypláceny statisícové částky.

Zatímco u lesních druhů ptáků je nezbytná spíše ochrana a konzervace dochovaného příznivého stavu prostředí, u chřástala polního a ťuhýka obecného je nutné se zaměřit naopak na  aktivní a správnou údržbu jejich biotopu. Pro chřástala polního (60-80 párů) je nejkritičtější doba hnízdění. Pro ochranu obsazených hnízd a vyvedených kuřátek je nejpotřebnější  posun seče minimálně po 15.červenci, důsledné uplatňování kosení travního porostu od středu pozemku do kraje a vyloučení rychlých vysoce výkonných sklizňových strojů nebo dokonce sklizňových  linek.  

Ťuhýk obecný (odhadem několik set párů), je vázán na křovinaté biotopy, kterých  je zde doposud dostatek. Správa CHKO průběžně sleduje početnost ťuhýků a finančně podporuje údržbu jejich lokalit pastvou, sečením, případně prořezáváním křovin.

Ochrana výše zmíněných ptačích druhů by nebyla možná bez adekvátních finančních prostředků a úzké spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků. Doufejme, že osud těchto ptáků nebude ohrožen - třeba ztrátou finančních zdrojů, či zájmu nás lidí, kteří jsme dostali možnost, ale i  povinnost, zachovat toto přírodní bohatství do budoucna.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt