Živočichové

I když u ostatních živočichů nemáme tak ucelené informace jako u ptáků, známe celou řadu druhů, které jsou celoevropsky ohrožené vyhynutím. Pro ochranu některých z nich je navrženo celé území CHKO Beskydy jako tzv. „Evropsky významná lokalita“. Z bezobratlých živočichů, kteří se zde vyskytují, je soustavou NATURA 2000 chráněn sladkovodní měkkýš velevrub tupý, dále pak brouci střevlík hrbolatý, lesák rumělkový a vzácný pralesní druh Rhysodes sulcatus. Z obojživelníků jsou to čolek karpatský 
s kuňkou žlutobřichou a ze savců pak netopýr velký, vydra říční, rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt