Ohrožené druhy živočichů

Seznam chráněných druhů živočichů v CHKO Beskydy

Vysvětlivky

x  – pravděpodobně vyhynulý, t – pouze na tahu

Platnost k r. 1992, v blízké době bude seznam aktualizován.

Kriticky ohrožené druhy živočichů

Bezobratlí: rak říční, jasoň dymnivkový, modrásek černoskvrný, roháček Ceruchus chrysomelinus, tesařík alpský,

Ryby a kruhoústí: hrouzek Kesslerův, mihule potoční

Obojživelníci: čolek karpatský, čolek velký

Plazi: zmije obecná

Ptáci: luňák červený – t, luňák hnědý – t, orel křiklavý – t, orel skalní – t, orlovec říční – t, ostralka štíhlá – t, puštík bělavý, 
sokol stěhovavý – t, tetřev hlušec

Savci: kočka divoká - x, medvěd hnědý, plch zahradní, vlk obecný, vrápenec malý

Silně ohrožené druhy živočichů

Bezobratlí: škeble rybničná, střevlík Carabus variolosus

Ryby a kruhoústí: ouklejka pruhovaná

Obojživelníci: čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan rašelinný, skokan štíhlý

Plazi: ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka hladká 

Ptáci: čáp černý, datlík tříprstý, drozd cvrčala, dřemlík tundrový – t, dudek chocholatý – t, holub doupňák, chřástal polní, 
jeřábek lesní, kavka obecná – t, kos horský, krahujec obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, kulíšek nejmenší, ledňáček říční, 
lejsek malý, lelek lesní, moták lužní - t, moták pilich - t, ostříž lesní, pěnice vlašská, pisík obecný, slavík tmavý – t, sova pálená, strakapoud bělohřbetý, sýc rousný, včelojed lesní, žluva hajní

Savci: myšivka horská, netopýr velký, rejsek horský, rys ostrovid, vydra říční

Ohrožené druhy živočichů

Bezobratlí: rak bahenní, batolec duhový, batolec červený, bělopásek topolový, bělopásek dvouřadý, čmelák, majka, 
mravenci rodu  Formica, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, svižník Cicindella campestris.

Ryby a kruhoústí: střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,

Obojživelníci: kuňka ohnivá, kuňka žlutobřichá, ropucha zelená, ropucha obecná

Plazi: užovka obojková

Ptáci: bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, brkoslav severní, čáp bílý, čírka obecná, hýl rudý, chocholouš obecný, jestřáb lesní, koroptev polní, krkavec velký, lejsek šedý, moták pochop, ořešník kropenatý, rorýs obecný, slavík obecný, 
sluka lesní, strakapoud prostřední – t, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý – t, vlaštovka obecná, výr velký,

Savci: netopýr pestrý, plch lesní, plch velký, veverka obecná

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt