Ztráta plachosti u medvěda

Ztráta plachosti u medvěda hnědého – postup pro rozhodování1)

Medvěd se ztrátou plachosti je jedinec volně žijícího medvěda hnědého (Ursus arctos), který se chová z pohledu člověka nepřirozeně. Ne každé chování medvěda při jeho pohybu v blízkosti lidských sídel či jeho pozorování lidmi lze však objektivně charakterizovat jako nepřirozené se ztrátou plachosti. V oblasti Beskyd, kde je velmi hojné roztroušené lidské osídlení, se medvědi vyskytovali vždy. V posledních desetiletích však nebyl v CHKO Beskydy jejich výskyt trvalý, snad kromě pohraničí se Slovenskem. I proto nebylo dosud běžné pro místní obyvatele medvědy pravidelně pozorovat.

V současné době se v Beskydech pohybují 2-4 jedinci. Na podzim roku 2018 se objevilo několik případů, kdy medvěd opakovaně působil škody na majetku a hospodářských zvířatech, opakovaně byl viděn také ve dne, jak prochází obcí. Tento medvěd však náhle přestal být vídán a škody ustaly. Později, v zimě 2018-2019, byl v okolí přehrady Šance evidován medvěd, který strhl několik kusů spárkaté zvěře a poškodil více než dvacet úlů. Jedna škoda byla hlášena i na hospodářském zvířectvu. Případy, kdy se medvěd opakovaně přibližuje k lidským obydlím a působí škody, lze charakterizovat jako situace vyžadující zvýšenou pozornost.

Na základě dosavadních zkušeností s výskytem medvědů v blízkosti lidských sídel připravuje AOPK ČR Program péče o medvěda hnědého podle rakouského Programu péče o medvěda hnědého a výsledků pilotní studie  z roku 2015 pro Evropskou komisi. Program péče bude obsahovat metodiku, která bude upravovat postup rozhodování orgánů ochrany přírody při nakládání s problematickými jedinci medvěda.  Opatření a naléhavost jejich aplikace jsou rozděleny do kategorií podle závažnosti situace. Vždy je důležitý monitoring a znalost pohybu jedince, zásadní je také vědět, který jedinec vykazuje problematické chování, případně ztrátu plachosti vůči člověku. Ne každý medvěd s určitou mírou ztráty plachosti musí být klasifikován jako zvíře, které je nutné z populace eliminovat. Je vhodné nejdříve aplikovat veškerá dostupná opatření ke sledování jedince, případně jeho systematického plašení. Je totiž možné, že pokud se urychleně zavedou preventivní opatření (elektrické ohradníky u včelínů, pastevečtí psi u stád, zabezpečení komunálního odpadu, apod.) a problematického jedince se podaří odnaučit docházet k lidským sídlům za zdrojem potravy, nebude muset k odchytu takového medvěda dojít. Lze předpokládat, že problematické chování medvědů se bude v Beskydech vyskytovat i nadále. Slovenská populace je početná a v našich podmínkách mají tato zvířata zatím nepřeberné množství snadno dostupné potravy v podobě vnadišť zvěře, kontejnerů s odpady, nedostatečně zabezpečených úlů či stád hospodářských zvířat, často v bezprostředním okolí lidských obydlí.

Pro rozhodování o vhodném opatření či jejich kombinaci v konkrétní situaci bude AOPK ČR sestavovat tým odborníků v daném regionu a bude spolupracovat se zástupci samosprávy, státní správy v oblasti myslivosti, uživatelů honiteb, Státní veterinární správy.

Příloha: Tabulka škály chování medvěda a doporučených opatření v závislosti na závažnosti situace.


1) Tento postup rozhodování bude součástí AOPK ČR připravovaného Programu péče o medvěda

Zdroje:

LänderübergreifendeKoordinierungsstellefürBärenfragen (2005): ManagementplanBär Österreich – überarbeiteteVersion 2005, WWF Österreich, Wien, 51 pp.

Skrbinšek, A. M., Krofel, M. : Defining, Preventing, and Preventing  to ProblemBearBehaviour in Europe, 2015;Preparedfor DG Environment, EuropeanCommission, by IstitutoEcologiaApplicata, Rome undercontract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3 "Support to theEuropeanCommission'spolicy on largecarnivoresunderthe Habitat Directive - PhaseTwo”, withcontributionsfromtheLargeCarnivoreInitiativeforEurope (SSC/IUCN)

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt