Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy >> Péče o přírodu a krajinu >> Dotační program Evropské komise LIFE+

Dotační program Evropské komise LIFE+

Dotační program Evropské komise LIFE+  je zaměřen na podporu přírodně cenných území spadajících do systému  Natura 2000.

Projekty LIFE+ mají přispět k zastavení poklesu biodiverzity aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany. Jedním z hlavních cílů projektů je zajištění dlouhodobé udržitelnosti a péče o území např. zapojením místních zemědělských subjektů.

AOPK ČR je v oblasti působnosti RP Správy CHKO Beskydy partnerem v těchto projektech:

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Celkovým cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny na regionální úrovni.

Projekt sleduje následující dílčí cíle:

  • zlepšení komunikace a výměna informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody v regionu
  • zvyšování povědomí prioritních cílových skupin o ochraně přírody a krajiny s cílem řešení vybraných problémů v této oblasti (nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku nelegálního motokrosu, rozšiřování invazních druhů rostlin)

Očekávané výsledky projektu:

  • zajištění vstřícného postupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i občanů; propagace předmětů ochrany v konkrétních lokalitách soustavy Natura 2000
  • zlepšení toku informací a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • optimalizace péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů, zvýšení zapojení samospráv a vlastníků do tvorby prvků ÚSES, zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněným územím, omezení ohrožení fauny a eroze půdy vlivem nelegálního motokrosu 

 

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazním druhem rostliny - křídlatkou (Reynoutria spp.). 

Naplnění cíle se odehrává ve čtyřech oblastech:

  • vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť
  • potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v Evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části Evropsky významné lokality Beskydy
  • vytvoření modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni
  • šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí

 LIFE

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt