Krajinotvorné programy MŽP

Program péče o krajinu (PPK)

je jedním z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí ČR.

„Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny.“

Struktura a členění PPK:

   I. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního prostředí – pro území mimo CHKO

 II.  Podprogram zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy - pro území mimo  

      CHKO

III. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území

       a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích

       oblastí a evropsky významných lokalit – pro území CHKO.

 

Finanční prostředky se přiznávají na realizaci těchto opatření:

Péče o zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany v ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích

1. Vyhotovení plánu péče a souhrnu doporučených opatření a zeměměřické práce v předmětných územích

2. Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích:

 • pruhové značení hranic
 • informační tabule
 • zařízení usměrňující pohyb návštěvníků
 • naučné stezky

3. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v předmětných územích

 • odstraňování drobných skládek
 • obnova vegetačního krytu vysazováním dřevin s následnou péčí o ně
 • likvidace invazních druhů rostlin
 • protierozní opatření
 • přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů   

4. Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu

 • kosení travního porostu
 • likvidace náletových dřevin a křovin
 • extenzívní pastva
 • zajištění osiva a sadby pro obnovu lesa
 • následná ochrana provedených výsadeb
 • péče o památné stromy
 • podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných druhů
 • obnova a údržba extenzivních ovocných sadů

Program péče o majetek státu (MaS)

Kromě Programu péče o krajinu je na území CHKO využíván také Program péče o majetek státu, podprogram - Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

Jedná se o péči o majetek – pozemky, ke kterým mají příslušnost k hospodaření s majetkem státu odborné organizace ochrany přírody (správy NP, SOP a AOPK ČR) a dále o majetek - pozemky, které na tyto organizace budou převedeny v souvislosti s pokračující reformou veřejné a státní správy ze správy Pozemkového fondu ČR a ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Finanční podporu lze poskytnout na tato opatření:

 1. Vyhotovení plánu péče o zvláště chráněné území
 2. Zpracování lesního hospodářského plánu ve zvláště chráněném území
 3. Zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla ve zvláště chráněném území
 4. Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů ve zvláště chráněném území
 5. Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících ve zvláště chráněném území
 6. Opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ zřízeno na pozemcích ve vlastnictví státu

 

mapppk11be_1

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt