Létání s drony

Používání dronů v CHKO Beskydy je prozatím řešeno několika různými předpisy:

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví („ZCL“)
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („Vyhláška“)
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád („SŘ“)
  • zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“)
    (zkratky jsou uvedeny pro tuto kapitolu)

V zákonné terminologii se ale nesetkáváme s pojmem „dron“ ale s pojmy:

model letadla - je provozován pouze za účelem rekreačním nebo sportovním, je provozován pouze v přímém vizuálním dohledu pilota a současně nemá vlastní navigační a řídicí systémy, které by umožnily let na předem zvolené místo

bezpilotní letadlo - všechna bezpilotní letadla s výjimkou modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg. Způsob regulace létání dronů závisí tedy na druhu dronu a na účelu, pro který je využíván. Doplněk X je závazný pouze pro bezpilotní letadla, pro modely letadel má pouze doporučující povahu (s výjimkou čl. 7, který je závazný i pro modely letadel, ale vzhledem ke ZCHU regulaci neovlivní). 

Podle účelu použití dronů se rozlišuje postup:

A. SOUTĚŽNÍ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ÚČELY

A1. Vzletová hmotnost do 20 kg

Jedná se o model letadla (podle Doplňku X) a proto obecně pro provoz ani pro létání ve ZCHÚ není nutné žádné povolení Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“), ale v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) Vyhlášky je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody ke vzletům a přistáním

A2. Vzletová hmotnost nad 20 kg

Takové letadlo již se považuje za bezpilotní letadlo (podle Doplňku X) a k jeho provozu ve ZCHU je nutná kromě obecného povolení k létání též výjimka, kterou ÚCL povolí let uvnitř ZCHU. Podkladem pro vydání této výjimky je dle čl. 8 Doplňku X souhlas orgánu ochrany přírody. Zároveň je zde nutný souhlas ke vzletům a přistáním ve ZCHÚ dle § 14 odst. 5 písm. b) vyhlášky.

Souhlas se vydává jako vyjádření podle č. IV. SŘ - Orgán ochrany přírody zde vystupuje jako dotčený orgán dle § 136 odst. 1 písm. b) SŘ a souhlas se vydává jako vyjádření podle č. IV. SŘ.

B. VÝDĚLEČNÉ, EXPERIMENTÁLNÍ, VÝZKUMNÉ ÚČELY

Za výdělečné (komerční) účely je považováno, pokud smyslem letu je zajištění služby, která je následně prodána (např. nabízení formou inzerce a provádění za úplatu). Konkrétním účelem může být letecké snímkování ve viditelném nebo infračerveném spektru, zaměřování terénu, geomagnetický průzkum, chemické rozbory ovzduší, hlídkovací nebo monitorovací lety.

Bez ohledu na vzletovou hmotnost je nutná kromě obecného povolení k létání též výjimka, kterou ÚCL povolí let uvnitř ZCHU (Doplněk X čl. 8). Podkladem pro vydání této výjimky je souhlas orgánu ochrany přírody, který zde vystupuje jako dotčený orgán dle § 136 odst. 1 písm. b) SŘ. Dále zde platí i ust. § 14 odst. 5 písm. b) Vyhlášky, dle něhož je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody ke vzletům a přistání.

Shrnutí:

1. Lety drony (B) pro výdělečné, experimentální a výzkumné účely a drony (A2) pro soutěžní, sportovní a rekreační účely obsahující vzlet, létání a přistání v území CHKO Beskydy vyžadují vždy souhlas AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy k vzletům a přistáním v CHKO, který bude i podkladem pro udělení výjimky ÚCL pro létání uvnitř CHKO Beskydy.

2. Lety drony (A1) pro soutěžní, sportovní a rekreační účely obsahující vzlet a přistání v území CHKO Beskydy vyžadují vždy souhlas AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy pro létání uvnitř CHKO Beskydy.

3. Lety drony (A1) pro soutěžní, sportovní a rekreační účely obsahující létání v území CHKO Beskydy (se vzletem a přistáním mimo CHKO) nevyžadují souhlas AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy pro létání uvnitř CHKO Beskydy.
 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt