Povinné údaje

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
756 61


tel. 571 654 293
email: beskydy@nature.cz
ID datové schránky: vvedyiy
internetové stránky: www.beskydy.ochranaprirody.cz
Bankovní spojení: ČNB Praha 18228-011/0710
IČ: 62933591 

Předpisy, podle nichž Správa CHKO Beskydy zejména jedná:
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška 64/2011 Sb. o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 46/2010 Sb. o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt